Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego

„Pokaż jak dbasz o swoje auto”

§ 1. Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Pokaż
jak dbasz o swoje auto”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Krzysztof Mirecki Harrypol sp. z o.o.
03-569 Warszawa
Lusińska 30 zwany dalej Oragnizatorem
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospoitej Polskiej.
4. Uczestnikami zwanymi dalej Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby posiadające w chwili
dokonania zgłoszenia pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Konkurs trwa od 3 listopada 2016 roku do 4 grudnia 2016 roku do godziny 15:00

§ 2 Cel Konkursu
Celem konkursu jest pokazanie przez uczestnika w sposób zabawny, oryginalny, ciekawy jak
dba o swój samochód poprzez wysłanie fotografii w formie cyfrowej z zastrzeżeniem par. 4

§3 Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia zgodnie z
zasadami określonymi w § 4.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani
nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

§ 4 Zasady zgłaszania prac konkursowych
1. Poprzez zgłoszenie do konkursu rozumie się skuteczne dostarczenie przez Uczestnika
fotografii w formie cyfrowej na adres e -mail podany przez Organizatora:
konkurs@harry.pl
2. Fotografia musi spełniać wymagania techniczne – tj. być w formacie JPG o rozdzielczości
minimum 350 dpi.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy fotografie.
3. Ważne zgłoszenie musi zawierać wskazane przez Uczestnika:
1) imię i nazwisko autora fotografii;
2) rok i miejsce wykonania każdej ze zgłoszonych fotografii;
3) oświadczenie Uczestnika z informacją o autorze zdjęcia i posiadaniu
praw autorskich do nich;
4) zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych
dotyczących nadesłanych prac na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
późn. zm.),
w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
5. W przypadku przedstawiania na fotografiach osób konieczne jest również dostarczenie
podpisanego oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku osób fotografowanych.
Zgoda nie jest wymagana, jeśli osoba na fotografii stanowi jedynie szczegół całości
fotografii (zgromadzenia osób, krajobrazu, publicznej imprezy itp.).
6. Termin dostarczenia fotografii zostaje ustalony na dzień 1. 12. 2016r. do godziny 14:59
7. Fotografie nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 6 nie będą brały udziału
w Konkursie.
8. Uczestnik wysyłając prace oświadcza, że utwór stanowi dzieło oryginalne, nie narusza
praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa, jest wolny od
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby
narazić organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania
oraz rozpowszechniania fotografii. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniami przeciwko organizatorowi Konkursu wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje organizatorowi, jako
wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko
niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.

§ 5 Komisja Konkursowa
1. Organizator na potrzeby konkursu powołuje Komisję Konkursową
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora w tym
Organizator.
3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Organizator.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń Uczestników pod kątem formalnym oraz
merytorycznym.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6 Sposób wyłonienia laureatów
1. Spośród Fotografii nadesłanych przez Uczestników w prawidłowym zgłoszeniu każdego dnia
trwania Konkursu z zastrzeżeniem par 6. pkt 8 Komisja Konkursowa dokona wyboru
Fotografii jednego Uczestnika – Laureata Dnia.
2. Fotografia Laureata Dnia zostanie opublikowana na stronie Organizatora w portalu
internetowym Facebook. Każdy uczestnik może tylko raz w okresie trwania Konkursu zostać
Laureatem Dnia.
3. W każdy piątek w okresie trwania Konkursu na stronie Organizatora w portalu internetowym
Facebooku zostaną zamieszczone 4 Fotografie Laureatów Dnia z tygodnia poprzedzającego
dzień zamieszczenia Fotografii.
4. Spośród Fotografii zmieszczonych w piątek – zostanie wybrana fotografia Uczestnika który
zostaje Laureatem Tygodnia. Wyboru dokonują użytkownicy portalu internetowego
Facebook.
5. Kryterium wyboru Laureata Tygodnia jest największa ilość aktywności przy Fotografii
Uczestnika dokonana przez użytkowników portalu internetowego Facebook od momentu
umieszczenia Fotografii przez Organizatora do godziny 14:59 dnia następującego po dniu
zamieszczenia Fotografii.
6. Ilość aktywności przy każdej Fotografii liczy Komisja Konkursowa.
7. Ogłoszenie z wyborem Laureata Tygodnia wraz z Fotografią Organizator zamieści na swojej
stronie w portalu internetowym Facebook niezwłocznie po zliczeniu aktywności przez
Komisję Konkursową.
8. Fotografie o których mowa w par. 6 pkt. 1 zostaną zamieszczone przez Organizatora na
stronie w portalu internetowym Facebook w każdy poniedziałek, wtorek, środę oraz
czwartek w okresie trwania Konkursu.
9. Spośród wszystkich Fotografii publikowanych na stronie Organizatora w portalu
internetowym Facebook w każdy piątek w okresie trwania konkursu Komisja Konkursowa
dokona wyboru jednej Fotografii, której Uczestnik zostaje Finalistą Konkursu.
10. Finalistę Konkursu wybiera Komisja Konkursowa w dniu 4 grudnia 2016 roku.
11. Organizator w dniu 4 grudnia 2016 roku opublikuje na swojej stronie w portalu
internetowym Facebook ogłoszenie z imieniem Finalisty Konkursu oraz zwycięską
Fotografią.
12. Dokonując oceny Fotografii na każdym etapie Konkursu Komisja Konkursowa bierze pod
uwagę oryginalność oraz kreatywność Uczestnika przy tworzeniu Fotografii, z zastrzeżeniem
swobodnej oceny Fotografii według kryteriów estetycznych członków Komisji
Konkursowej.

§ 7 Nagrody
1. Organizator Konkursu ustala nagrody, zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej.
2. Nagrody dzieli się na 3 kategorie w zależności od rozstrzygnięcia zgodnie z par. 4
3. Nagrodą dla Laureata Dnia jest zestaw gadżetów o wartości 20 zł oraz karta paliwowa o
wartości 100 zł.
4. Nagrodą dla Laureata tygodnia jest karta paliwowa o wartości 500 zł.
5. Nagrodą dla Finalisty Konkursu jest samochód osobowy FIAT 126p o wartości 3000 zł.
6. Warunkiem otrzymania przez Finalistę Konkursu nagrody o której mowa w pkt. 5 jest
wypełnienie formularza o podatku dochodowym od nagrody, dostarczonym przez
Organizatora.
7. Na Finaliście Konkursu ciąży obowiązek odprowadzenia do właściwego organu skarbowego
podatku o którym mowa w pkt. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu
nieterminowego lub braku odprowadzenia podatku przez Finalistę Konkursu.

§ 8 Wykorzystanie prac
1. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który nieodpłatnie
przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
2. Zgoda Uczestnika na przekazanie praw o których mowa w pkt. 1 jest dobrowolna i nie
podlega odwołaniu.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Poprzez przysłanie zgłoszenia do Konkursu Uczestnik potwierdza że zapoznał się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.).
Administratorem danych jest Organizator.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
konkursu.